PLOOM KLUBO TAISYKLĖS

1. ORGANIZATORIUS. DUOMENŲ VALDYTOJAS

1.1. Šios Ploom Klubo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Ploom Klubo, lojalumo programos kaitinamojo tabako įrenginių Ploom naudotojams (toliau – Ploom Klubas),  sąlygas.

1.2. Ploom Klubo organizatorius – UAB „JTI Baltic“, kodas 111583352, buveinė Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius (toliau – Organizatorius). Ploom Klubo užsakovas ir duomenų valdytojas – „JT INTERNATIONAL SA“, reg. Nr. CHE-105.274.060, PVM mokėtojo kodas CHE-116.274.822 MWST, registruota buveinė adresu 8, Rue Kazem Radjavi, 1202, Ženeva, Šveicarija (toliau – Užsakovas).

 

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Ploom Klube gali dalyvauti (būti Ploom Klubo nariu (-e)) ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių (el. cigarečių, rūkomųjų žolinių gaminių) vartotojai, kurie svetainėje www.ploom.lt (toliau – Svetainė) yra susikūrę paskyrą, išskyrus Organizatoriaus ir Užsakovo darbuotojus bei jų šeimos narius ir artimuosius giminaičius (tėvai, įtėviai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, sutuoktiniai).

2.2. Ploom Klubo nariais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.

2.3. Ploom Klubo narių asmens duomenys tvarkomi pagal sąlygas, nustatytas Privatumo politikoje, pateiktoje adresu: https://www.ploom.lt/lt/privatumopolitika.

2.4. Ploom Klubo sąlygų taikymo laikotarpį turi teisę savo nuožiūra nustatyti Organizatorius ir (ar) Užsakovas.

 

3. PLOOM KLUBO NARIO PASKYRA

3.1. Asmuo, atitinkantis šių Taisyklių reikalavimus, gali registruoti Ploom Klubo paskyrą (toliau – Paskyra) ir tapti Ploom Klubo nariu Svetainėje susikurdamas paskyrą. Norėdamas užsiregistruoti, asmuo privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius ir patvirtinti savo amžių bei kitus asmens duomenis, sutikti su šiomis Taisyklėmis. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti ar nepatvirtinti duomenys nebus tvarkomi, o juos pateikęs asmuo nebus laikomas Ploom Klubo nariu. Asmeniui nesutikus su jo duomenų tvarkymu dalyvavimo Ploom Klube  tikslu ar atšaukus sutikimą, tokio asmens duomenys ne(be)tvarkomi ir dalyvavimas Ploom Klube nutraukiamas.

3.2. Ploom Klubo nario paskyrą tas pats asmuo gali registruoti tik vieną kartą. Visos  tolesnės Paskyros su sutampančiais duomenimis nebus registruojamos. Jeigu Organizatorius nustato, kad asmuo, pateikdamas skirtingus asmens duomenis, yra registravęs kelias Paskyras, visos tokios Paskyros yra panaikinamos, informavus apie tai Ploom Klubo narį el. paštu.

 

4. PLOOM KLUBO NARYSTĖ. KODO IR TAŠKŲ NAUDOJIMAS

4.1. Ploom Klubo narystė suteikia galimybes gauti Ploom Klubo dovanų, savo Paskyroje surinkus tam tikrą skaičių lojalumo taškų (toliau – Taškai). Taškai suteikiami toliau nurodyta tvarka.

4.2. Tapus Ploom Klubo nariu, Jums bus suteiktas specialus kodas (toliau – Kodas), kuriuo galėsite pasidalinti tik su to pageidaujančiu Jums pažįstamu ne jaunesniu kaip 18 metų amžiaus Lietuvos Respublikos teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą turinčiu asmeniu, kuris vartoja tabako gaminius ar susijusius gaminius. Kodo galiojimo laikotarpis neribojamas, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus.

4.3. Naudodamasis Jūsų pasidalintu Kodu, toks asmuo galės registruotis Ploom Klubo nariu. Jam užsiregistravus, o taip pat atlikus kitokius Organizatoriaus nustatytus veiksmus, savo Paskyroje gausite tam tikrą kiekį Taškų.

4.4. Savo Kodu galite dalintis tik asmeniniais tikslais ir privačios komunikacijos būdu, t. y., draudžiama Kodą viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamu, įskaitant, tačiau neapsiribojant,  elektroninėje erdvėje, pavyzdžiui, pokalbių svetainėse, socialinių tinklų grupėse ir pan. Draudžiama dalintis Kodu bei Ploom Klube gautomis dovanomis komerciniais ar kitokiais pasipelnymo tikslais (pavyzdžiui, už atlygį). Šios sąlygos nesilaikymas yra šiurkštus Taisyklių pažeidimas. Kilus pagrįstų įtarimų dėl tokio elgesio, Organizatorius turi teisę nedelsdamas panaikinti Ploom Klubo nario Paskyrą be išankstinio įspėjimo, taip pat nepateikti už Taškus užsakytų dovanų. Organizatorius taip pat turi teisę nuspręsti panaikinti Kodo galiojimą, jeigu juo naudojantis piktnaudžiaujama. Apie Kodo galiojimo panaikinimą Organizatorius praneša Ploom Klubo nariui Paskyroje arba el. paštu.

4.5. Naudodamasis Jūsų suteiktu Kodu, 4.2. punkte nurodytas asmuo galės įsigyti vieną Ploom įrenginį jo prekybos vietose. Vienas asmuo tuo pačiu kodu gali pasinaudoti tik vieną kartą. Kodas negali būti naudojamas Ploom įrenginio išbandymui.

4.6. Už įvairius savo ir asmenų, kurie pasinaudos Jūsų Kodu, veiksmus gausite tiek Taškų, kiek yra nurodyta Jūsų Paskyroje pateiktoje atitinkamoje informacijoje. Organizatorius ir (ar) Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu keisti veiksmų, už kuriuos Ploom Klubo nariams suteikiami Taškai, sąrašą bei suteikiamų už konkrečius veiksmus Taškų skaičių.

4.7. Surinkę tam tikrą kiekį Taškų, juos galėsite iškeisti į Paskyroje siūlomas dovanas. Užsisakius dovaną, Jūsų surinktas Taškų skaičius atitinkamai sumažinamas. Keičiant Taškus į dovanas, taikomas Taškų keitimo (t.y. dovanų užsakymo) metu galiojantis Taškų, reikalingų gauti tam tikrą dovaną, skaičius.

4.8. Turimas sukauptų Taškų skaičius visuomet rodomas Jūsų Ploom Klubo nario Paskyroje.

4.9. Taškai negali būti perleisti kitam asmeniui ar iškeisti į pinigus.

4.10. Taškų galiojimo laikotarpis - dveji metai nuo jų skyrimo Ploom Klubo nariui dienos. Pasibaigus Taškų galiojimo laikotarpiui, jie nebegali būti iškeisti į dovanas. Paskyroje pateikiama informacija apie visų Ploom Klubo nario turimų Taškų galiojimo laikotarpius.

 

5. DOVANOS

5.1. Ploom Klubo nariams už Taškus siūlomų dovanų sąrašas pateikiamas Paskyrose. Jis gali būti bet kada keičiamas Organizatoriaus ir (ar) Užsakovo iniciatyva be išankstinio pranešimo.

5.2. Dovanos nėra skirtos parduoti, ir informacija apie dovanas, pateikta Paskyroje, nėra laikoma oferta.

5.3. Dovanų kiekis yra ribotas, todėl Organizatorius ir (ar) Užsakovas neatsako už tai, jeigu Ploom Klubo nario pageidaujamų dovanų atsargos bus pasibaigusius ir nebus galima užsakyti konkrečios dovanos.  

5.4. Reali dovanų spalva (atspalvis) gali skirtis nuo matomų nuotraukose dėl Jūsų kompiuterio, telefono ar kito įrenginio ekrano nustatymų.

5.5. Dovanos bus pristatomos Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

5.6. Iškeitus Taškus į konkrečią dovaną, t.y, užsakius dovaną, toks užsakymas yra neatšaukiamas ir jo duomenys nekeičiami.

5.7. Jei dėl su Ploom Klubo nariu susijusių priežasčių dovana negali būti įteikta ir grąžinama siuntėjui, narys netenka galimybės gauti grąžintą dovaną, o ją užsakant panaudoti Taškai negrąžinami.

5.8. Dovanos nekeičiamos į kitas dovanas ar grynuosius pinigus ir atgal nepriimamos, išskyrus nekokybiškas dovanas, kurios gali būti keičiamos į tokias pačias arba, joms pasibaigus, analogiškas (Organizatoriaus nuožiūra) dovanas. Dėl nekokybiškų dovanų grąžinimo ar keitimo Ploom Klubo nariai turi kreiptis į Ploom pagalbos centrą [email protected] arba 8 800 20040.

5.9. Organizatorius ir Užsakovas neatsako už bet kokius galimus Ploom Klubo narių nuostolius, tiek tiesioginius, tiek netiesioginius, patirtus dalyvaujant Ploom Klube, atsiimant ir naudojant dovanas, taip pat pasibaigus tam tikrų dovanų atsargoms, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai.

5.10. Jeigu Ploom Klubo narys pažeidžia šias Taisykles, Organizatorius turi teisę panaikinti tokio nario Paskyrą pranešdamas jam apie tai el. paštu (nebent Taisyklėse nurodyta kitaip). Panaikinus Paskyrą, Ploom Klubo narys netenka teisės į visus sukauptus Taškus. Organizatorius neatsako už Ploom Klubo narių nuostolius, patirtus juos pašalinus iš Ploom Klubo, t.y. panaikinus jų Paskyras ir/ar dėl to nepateikus dovanų, jei Ploom Klubo narys pažeidžia šių Taisyklių sąlygas, įskaitant tuos atvejus, kai jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

5.11. Organizatorius neatsako už interneto ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis Ploom Klubo sąlygų įgyvendinimui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau juos pašalinti.

 

6. BAIGIAMOSIOS SĄLYGOS

6.1. Visi ginčai, kylantys dėl Ploom Klubo sąlygų ir (ar) šių Taisyklių, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Organizatoriaus buveinės vietą.

6.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai sustabdyti Ploom Klubo sąlygų taikymą, įskaitant dovanų teikimą, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), informuodamas apie tai Ploom Klubo narius.

6.3. Organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Taisykles, pateikdamas pakeistas Taisykles Ploom Klubo narių Paskyrose.

6.4. Organizatorius turi teisę bet kada nutraukti Ploom Klubo sąlygų taikymą, apie tai iš anksto pranešdamas Ploom Klubo nariams jų Paskyrose arba el. paštu.

6.5. Jei nustatoma, kad kurios nors iš šių Taisyklių sąlygų ir nuostatų yra negaliojančios, neteisėtos arba neįgyvendinamos, tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui visa jų apimtimi.

6.6. Visos pretenzijos, susijusios su Ploom Klubo organizavimu ir (arba) jo sąlygų vykdymu, turi būti surašytos raštu ir siunčiamos el. pašto adresu [email protected]. Į skundus bus atsakyta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.

Kilus klausimams dėl Ploom Klubo sąlygų, prašome rašyti el. paštu [email protected].

Ar jums jau yra 18 metų?

 

Norėdami lankytis šioje svetainėje, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų.

 

Šioje svetainėje lankytis gali tik suaugusieji Lietuvoje esantys nikotino ar tabako gaminių vartotojai. Šie produktai sukelia priklausomybę ir nėra nerizikingi.

 

Taip